ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

We Invest logo

Algemene voorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.weinvest.be  en al haar secundaire sites (hierna te noemen "Website"), alsook op elke andere dienst aangeboden door de We Invest Real Estate BVBA met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Gemeenteplein Oudergem 8 (hierna genoemd "We Invest" of "We"), ondernemingsnummer BE.0550.728.089, eigenaar en beheerder van de Website.

De term "Dienst" zoals gebruikt in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden verwijst naar alle bezoeken aan en/of gebruik van de Website, evenals elke andere dienst die Wij op of via de Website aanbieden. Door simpelweg gebruik te maken van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen "AV") hebt gelezen en aanvaard. 

Deze AV kunnen te allen tijde worden gewijzigd of herzien. De gewijzigde of herziene AV zijn van toepassing zodra zij op de Website zijn gepubliceerd. 

We Invest behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op elk moment, met of zonder kennisgeving, tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten.

2. Wettelijke vermeldingen

We Invest Real Estate BVBA, een erkend vastgoedmakelaar BIV (België - n° 507 630) met maatschappelijke zetel te 1160 Oudergem, Gemeenteplein Oudergem 8, ondernemingsnummer: BE.0550.728.089 (rpm Brussel).

Als vastgoedmakelaar is We Invest onderworpen aan het toezicht van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, gevestigd in de Luxemburgstraat 16b te 1000 Brussel, en moet het deontologische code van het beroep van vastgoedmakelaar naleven.

Het agentschap We Invest heeft zijn operationele zetel gevestigd in zijn maatschappelijke zetel.

3. Gebruik van de Dienst 

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te gebruiken. Minderjarigen die van de Dienst gebruik willen maken, moeten door ten minste één ouder worden begeleid. Indien een minderjarige de Dienst gebruikt zonder ouderlijk toezicht, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk.

Gebruikers gebruiken de Dienst op eigen risico. De Dienst wordt verleend op een "as is" en "as available" basis.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u dat u de volgende verbodsbepalingen hebt begrepen en aanvaard:

4. Auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, video's, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, handelsmerken, logo's en andere elementen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren tot We Invest of tot derden.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de rechtsbescherming van de databanken, zowel wat de structuur als wat de inhoud betreft.

We Invest verleent hierbij aan elke gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie, die op elk moment zonder reden kan worden herroepen, om de inhoud van de Website te openen, weer te geven en (indien nodig) te downloaden met als enig doel de inhoud te bekijken.

Reproductie van de inhoud is alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden: de gebruiker mag een kopie van de inhoud van de Dienst afdrukken, uitsluitend voor zijn persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van de Website op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteurschap en herkomst van de Website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van We Invest verboden om de informatie die op en via de Dienst wordt gegeven op te nemen, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen, of aan derden enig recht op deze informatie te verlenen op een wijze die strijdig is met de bepalingen van intellectuele eigendomsrechten.

We Invest, haar logo, iconen en handelsnamen zijn onderworpen aan de wetgeving betreffende de bescherming van de naam. Zij mogen niet worden gebruikt in verband met enig ander product of enige andere dienst op een zodanige wijze dat We Invest daardoor in verwarring wordt gebracht, in diskrediet wordt gebracht of op enige wijze schade lijdt.

Verklaring van inbreuk op intellectuele eigendom

We Invest wil te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten respecteren. De houders van deze rechten kunnen We Invest steeds op de hoogte brengen indien zij menen dat We Invest zelf of een gebruiker van de We Invest-dienst niet op de hoogte is van zijn rechten. Deze kennisgeving wordt per e-mail naar het volgende adres gestuurd: client@weinvest.be

Hierbij verzoeken wij u om duidelijk de beschermde inhoud door de intellectuele eigendomsrechten en de URL van de informatie op de Website die niet is nageleefd of een inbreuk vormt te vermelden, evenals voldoende contactgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

5. Beperking van de aansprakelijkheid

U stemt ermee in en verklaart dat We Invest niet aansprakelijk kan en zal worden gesteld voor enige directe of indirecte, secundaire of bijzondere, gevolg- of incidentele schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, goodwill, gebruik, verlies van gegevens of andere immateriële verliezen, als gevolg van :

6. Andere voorwaarden 

Si We Invest n’exécute pas un droit ou une disposition (découlant) des présentes CG, cela ne signifie en aucun cas qu’il renonce à ce droit ou à cette disposition.

Si un ou plusieurs aspects des présentes CG sont (ou semblent être) totalement ou partiellement non exécutoires, la validité et le caractère contraignant des autres dispositions ne sont en aucun cas remis en cause.

En cas de conflit entre les présentes CG et d’éventuelles conditions particulières applicables à certains services fournis par We Invest, oui ou non via le Service, les conditions particulières seront d’application.

Les présentes CG sont régies par le droit belge. Les parties conviennent que, en cas de litige relatif au Service (y compris concernant les présentes CG), les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents.


 • Het is verboden om gebruikersnamen, wachtwoorden, e-mailadressen of andere persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen en/of te gebruiken voor welk doel dan ook.

  • Het gebruik van "metatags" is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van We Invest.

  • Het is verboden de Dienst te gebruiken voor illegale reclame, onder meer door middel van spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.

  • Het is verboden om op de Dienst gebruik te maken van data explorers, robots, screen scrapers of soortgelijke hulpmiddelen die gebruikt worden om gegevens te verzamelen, tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van We Invest. Het is verboden "kolommen" of "kolom technieken" in enig deel van de Dienst te gebruiken zonder daartoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming te hebben verkregen.

  • Het is verboden om enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermenigvuldigen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van We Invest.

  • Het is verboden om spam te downloaden of te posten.

  • Het is verboden om wormen, virussen of andere code van destructieve aard te downloaden, te posten of te verzenden.

  • Het is verboden om de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken, of de website van een derde te wijzigen om de indruk te wekken dat deze verbonden is met de aangeboden Dienst van We Invest.

  • U mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden. Wanneer u de Dienst gebruikt, mag u de grenzen van de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrecht en databankwetgeving) niet overschrijden.

  • Het is verboden de Dienst voor commerciële doeleinden te gebruiken; alleen privégebruik van de Dienst is toegestaan.

Het is daarentegen wel toegestaan om een "hyperlink" aan te brengen van de eigen website naar de homepage van Onze Website. Indien u een "deep link" wenst te creëren naar specifieke inhoud op Onze Website, dient u eerst Onze uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming te verkrijgen om dit te doen.

Het is mogelijk dat, wanneer u de Dienst gebruikt, Wij u "cookies" sturen van het weinvest.be domein. Een cookie is een klein bestand dat door een webserver naar uw browser wordt gestuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze cookies zijn noodzakelijk om het gebruik van de Dienst te optimaliseren. In deze cookies legt We Invest geen persoonsgegevens vast die kunnen worden gebruikt om een individu te identificeren, noch worden ze voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

Links naar sites van derden

De Website www.weinvest.be  kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die door derden worden beheerd. We Invest heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit of correctheid van de inhoud of voor andere kenmerken van deze websites. De exploitanten van deze websites zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving die van toepassing is op de producten en/of diensten die zij op of via hun website aanbieden, waaronder, maar niet beperkt tot, consumentenbescherming, verkoop op afstand, prijsregulering, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel wij ernaar streven de betrouwbaarheid, tijdigheid, volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie en andere inhoud die u op of via de Dienst kunt vinden te waarborgen, zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Noch zijn wij aansprakelijk voor bestanden die via de Website worden gedownload.

In het bijzonder maken Wij alles in orde om de vastgoedadvertenties op Onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien er fouten zijn geslopen in de inhoud van de advertentie of indien het onroerend goed niet meer beschikbaar is op het moment dat u de advertentie raadpleegt.

De advertentie vormt op geen enkele wijze een aanbod in de juridische zin van het woord. Daarom raden wij u aan om, alvorens een beslissing te nemen over een eigendom (aankoop, huur...), contact met ons op te nemen om persoonlijk na te gaan of de informatie en de beschikbaarheid van het eigendom correct is en geactualiseerd werd. De informatie op Onze Website is altijd van voorlopige aard en wij zullen deze altijd moeten bevestigen, in het bijzonder, maar niet uitsluitend, met betrekking tot de vraagprijs.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor bepaalde functies van de Dienst kan het nodig zijn dat vooraf bepaalde persoonsgegevens worden meegedeeld, om het contact te vergemakkelijken en/of om de gebruiker de juiste en relevante informatie te kunnen toesturen.

Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid in het gedeelte hieronder.


 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de levering van elektronische diensten, diensten of informatie verkregen via de Dienst;

 • Fouten en/of nalatigheid van de werknemers en/of medewerkers van We Invest, met uitzondering van eventuele ethische verantwoordelijkheid in geval van niet-naleving van de ethische regels van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

 • Fout en/of nalatigheid van de werknemers en/of medewerkers van We Invest, met uitzondering van een eventuele deontologische verantwoordelijkheid in geval van een inbreuk op de deontologische regels van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

 • Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, als gevolg van ongeoorloofde inbreuken op de Website

 • Verklaringen of gedrag van derden op de Website

 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken

 • Ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissie- of contactinformatie.

INVESTEREN

SOCIAAL

PRIVACY BELEID

BEDRIJF

Blog
Team
Sollicitatie

Rendement immédiat dès la réception de votre appartement

Rendements jusqu'à 2,91%

Canal District - Bruxelles

Voltaire - Schaerbeek

We Invest, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.weinvest.be.

De gebruiker die ons zijn persoonsgegevens meedeelt, garandeert ons dat deze juist zijn en geeft ons de uitdrukkelijke toestemming om deze informatie te verwerken. Wij houden ons aan de nieuwe wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens (AVG, die op 25 mei 2018 in werking is getreden). Deze gegevens worden opgeslagen in de centrale databank van We Invest met het oog op de uitvoering van de opdrachten die werden toevertrouwd.

1.   PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD

Via het aanmeldingsformulier op onze website: uw e-mailadres, voornaam, achternaam en telefoonnummer.

1.1.   GEGEVENS DIE U ONS VERSTREKT

1.2  GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELDT

Sommige gegevens worden verzameld via cookies: zie ons Cookiebeleid hieronder in dit document. Sommige gegevens kunnen ook worden verzameld zonder in cookies te worden opgeslagen. Zij kunnen alleen door We Invest worden gelezen en alleen tijdens uw bezoek aan onze website.  Deze zijn : 1°) het TCP/IP-adres, 2°) het type en de versie van uw navigatiesysteem en 3°) de laatst bezochte webpagina.

1.3  PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR HANDELSPARTNERS WORDEN VERSTREKT

De zakenpartners van We Invest garanderen dat We Invest toestemming krijgt om persoonsgegevens door te geven.

2. DOELSTELLINGEN VAN DE BEHANDELING

2.1  ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

Uw persoonsgegevens worden verzameld om u de dienst te kunnen verlenen die op de website wordt voorgesteld; om marktonderzoeken uit te voeren om de kwaliteit van de inhoud en de technische kwaliteit van de website te verbeteren; om informatie te verstrekken, om een e-mail te sturen met de verschillende aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren; om de technische administratie van de website te beheren; wanneer de gegevens anoniem zijn geworden, om statistieken op te stellen of enquêtes te houden over het aantal bezoeken aan de verschillende onderverdelingen van de website.

2.2  DIRECT MARKETING EN COMMUNICATIE MET DERDEN

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden in geen geval doorgegeven aan derden of gebruikt voor direct marketing doeleinden, tenzij We Invest van tevoren uw uitdrukkelijke toestemming heeft verkregen ("opt-in") bij uw registratie. Deze toestemming kan te allen tijde, zonder opgave van redenen en kosteloos, worden herroepen door een e-mail te sturen naar client@weinvest.be.

2.3  ERNSTIGE SCHENDING 

Uw gegevens kunnen op verzoek aan Justitie worden verstrekt in geval van een ernstige inbreuk op de regels van goed gedrag.

3. BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

Alle persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten door We Invest.

4. RECHT VAN TOEGANG TOT RECTIFICATIE

U kunt ten alle tijde uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of wijzigen door een e-mail te sturen naar client@weinvest.be.

U bent helemaal vrij om te beslissen of u uw persoonlijke gegevens al dan niet met We Invest wilt delen. U dient zich er echter van bewust te zijn dat bepaalde diensten kunnen worden geweigerd indien u deze gegevens niet invult op het registratieformulier en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de correctheid van de gegevens die u aan We Invest verstrekt.

5. RECHT VAN BEZWAAR

Om gegronde en gerechtvaardigde redenen kunt u gebruik maken van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar client@weinvest.be. U kunt echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

6. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

We Invest heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onjuiste mededeling aan derden van de verzamelde persoonsgegevens op de Website te voorkomen. Eveneens geldt dit voor iedere andere ongeoorloofde verwerking van dergelijke gegevens. In geen geval is We Invest aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van misbruik of ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens door een derde. We Invest wil u waarschuwen dat de links op de website hyperlinks of verwijzingen kunnen bevatten naar andere websites die niet door We Invest worden gecontroleerd en die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van dit privacybeleid. Deze sites worden niet daadwerkelijk beheerd door We Invest. We Invest is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites waarnaar wordt verwezen, noch voor de aanbiedingen, producten of diensten die daarop worden vermeld. We Invest raadt u daarom aan het Privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen, aangezien dit kan afwijken van dit Privacybeleid.

7. COOKIES

7.1  INFORMATIE OVER ONS GEBRUIK VAN COOKIES

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt. Tevens stelt het ons in staat de website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten ons niet toe systematisch gegevens te verzamelen die gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons alleen om de werking van onze website te verbeteren, inzicht te krijgen in de interesses van onze gebruikers en de efficiëntie van onze website te meten.

Als gevolg van recente wijzigingen aan de wet moeten websites die naar bepaalde delen van de Europese Unie zijn gericht, uw toestemming vragen om cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken of op te slaan op uw computers of mobiele toestellen. Dit Cookiebeleid informeert u duidelijk en volledig over de cookies die wij gebruiken en het nut ervan. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over de privacyregels die gelden voor de website www.weinvest.be

Voor meer informatie over dit Cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen via client@weinvest.be.

7.2  WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij in uw browser of op de harde schijf van uw computer opslaan. Hierdoor kunnen wij uw voorkeuren onthouden wanneer u onze website bezoekt, tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geblokkeerd. Anders zal ons systeem cookies plaatsen zodra u onze website bezoekt.

7.3  SOORTEN COOKIES

Cookies kunnen worden onderverdeeld op basis van hun oorsprong, functie en levensduur.

First-party cookies zijn cookies die door een website worden geplaatst op het moment dat de gebruiker de site bezoekt (bijv. cookies geplaatst door www.weinvest.be).

Third-party cookies zijn cookies die worden geplaatst door een andere domeinnaam dan die van de website die door de gebruiker wordt bezocht. Indien een gebruiker een website bezoekt en een derde partij plaatst een cookie op dezelfde website, dan wordt dit een third-party cookie genoemd (bijv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website correct functioneert (bv. cookies om in te loggen of te registreren, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn onvermijdelijk first-party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die kunnen worden geplaatst voor statistische, sociale, targeting- en commerciële doeleinden.  Zij hebben geen betrekking op de louter technische ondersteuning van de website. Cookies voor statistische doeleinden maken het mogelijk te achterhalen welke pagina's van de website u bezoekt, de locatie van uw computer, enz. Cookies voor sociale doeleinden stellen de gebruiker in staat de inhoud van de bezochte website onmiddellijk te delen via sociale media. Cookies voor targeting zorgen voor een profiel te kunnen opstellen op basis van uw surfgedrag, zodat de getoonde advertenties aansluiten bij uw interesses. Cookies voor commerciële doeleinden registreren de hoeveelheid en het soort advertenties dat aan een gebruiker wordt getoond. Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Permanente cookies: deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker gedurende de periode gespecificeerd in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens wanneer de gebruiker de website bezoekt die de cookies heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics, enz.) De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies. 

Sessiecookies: met deze cookies kunnen wij de handelingen van een gebruiker vereenvoudigen en ze met elkaar in verband brengen tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessiecookies worden tijdelijk geplaatst.  Zodra u de browser sluit, verdwijnen alle sessiecookies. De meeste functionele cookies zijn sessiecookies.

7.4 UW TOESTEMMING

Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, dient u cookies te accepteren. Dit kunt doen via uw browserinstellingen. U kunt echter cookies blokkeren door de instellingen in uw browser te activeren om de plaatsing ervan te weigeren. Indien u overigens uw browserinstellingen gebruikt om deze cookies te blokkeren, is het mogelijk dat dit de toegang tot (delen van) onze website verhindert. Lees dit Cookiebeleid zorgvuldig door voor meer informatie. Indien u op enig moment uw toestemming wenst in te trekken, dient u de cookies te verwijderen via de instellingen van uw browser. Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies, kunt u terecht op de volgende website: www.aboutcookies.org

7.5 UW BROWSERINSTELLINGEN WIJZIGEN 

Internetbrowsers bieden u de mogelijkheid uw cookie-instellingen te wijzigen. U kunt deze instellingen meestal vinden in het menu "Opties" of "Voorkeuren" van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zo niet, raadpleeg dan de "Help"-functie van uw webbrowser voor meer informatie.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSCLAUSULE

Dit Privacybeleid wordt gecontroleerd, geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat het enige toepasselijke recht is in geval van een geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacybeleid.

9. AANVAARDING

Door de website te bezoeken en uiterlijk op het moment van uw registratie, aanvaardt u alle bepalingen van dit Privacybeleid en stemt u ermee in dat We Invest uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid.